Zásady ochrany osobních údajů

GDPR

Zásady ochrany osobních údajů vydané společností ADVANCED Real Estate, s.r.o. s účinností ke dni 1. 9. 2019

(dále jen jako "Zásady")

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto Zásady obsahují informace (pravidla), týkající se zpracování osobních údajů poskytnutých společnosti ADVANCED Real Estate, s.r.o., IČ 24677736, se sídlem Vinohradská 939/39, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 165402 jejími klienty, nebo jakýmikoliv třetími osobami, které jsou pro účely těchto Zásad společně označovány pouze jako "subjekty údajů".
 2. Účelem těchto Zásad je seznámit subjekty údajů s jejich právy a s pravidly, podle nichž bude s jejich osobními údaji nakládáno.
 3. Předpokládá se, že veškeré údaje, které společnosti ADVANCED Real Estate, s.r.o. subjekty údajů sami poskytnou, jsou údaji pravdivými a aktuálními a že v případě, kdy dojde k jejich změně, budou ji o této změně sami bez zbytečného odkladu informovat.
 4. Hovoří-li se v těchto Zásadách o "nemovitosti" má se tím na mysli i družstevní podíl, s nímž je spojeno právo nájmu bytu, či nebytového prostoru, nebo obchodní podíl v korporaci, která nemovitou věc vlastní.

II. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnosti ADVANCED Real Estate, s.r.o., IČ 24677736, se sídlem Vinohradská 939/39, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 165402.

III. Zpracovávané osobní údaje a způsob jejich získání

 1. Společnost ADVANCED Real Estate, s.r.o. zpracovává osobní údaje, které jí subjekty údajů samy poskytnou. Poskytnutí pak může mít různou formu - například se jedná o údaje předané (poskytnuté) formou:
 2. vyplněním některého z formulářů na webových stránkách;
 3. poskytnutí údajů při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací smluv (tj. zejména v souvislosti se zprostředkováním nákupu nebo prodeje nebo pronájmu či podnájmu nemovitých věcí nebo se správou nemovitostí);
 4. při osobním kontaktu (včetně údajů předaných při prohlídkách nemovitostí);
 5. telefonicky, písemně, emailem nebo jinými komunikačními prostředky (SMS zprávy, zprávy v aplikacích typu FB messenger, WhatsApp).
 6. Pokud je pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely nutný souhlas subjektu údajů, pak jsou takové údaje k danému účelu zpracovávané jen se souhlasem subjektu údajů.
 7. Zpracovávanými údaji jsou zejména: 
  • jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, věk, rodné číslo, IČ, DIČ;
  • informace o rodinných vztazích a pohlaví;
  • telefonní číslo, e-mail;
  • informace o objednaných službách a informace o tom, jaké služby byly subjektu práv poskytnuty;
  • údaje o nemovitých věcech, jejichž prodej, pronájem nebo správu společnost ADVANCED Real Estate, s.r.o. zprostředkovává;
  • další údaje spojené se shora uvedenými kategoriemi, nebo nutné pro splnění povinností společnosti ADVANCED Real Estate, s.r.o..

IV. Právní základ a účel zpracování

 1. Účelem zpracování je dodání (poskytování) služeb společností ADVANCED Real Estate, s.r.o. subjektům údajů, resp. s tím související uzavírání smluv a jejich plnění, přičemž nemusí jít nutně jen o smlouvy uzavírané v písemné formě. Může tak jít typicky o službu spočívající ve: 
  • zprostředkování prodeje, či koupě nemovitostí;
  • zprostředkování pronájmu i podnájmu nemovitostí;
  • inzerci nemovitostí;
  • přípravě smluv (smlouvy o zprostředkování, rezervační smlouvy, smlouvy o smlouvě budoucí kupní, kupní smlouva, smlouva o převodu družstevního a obchodního podílu, smlouva o úschově apod.);
 2. Účelem zpracování může být rovněž splnění povinností společnosti ADVANCED Real Estate, s.r.o. plynoucích ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
 3. Účelem zpracování může být rovněž ochrana oprávněných zájmů společnosti ADVANCED Real Estate, s.r.o., přičemž může jít o celou řadu případů a situací. Oprávněným zájmem je například ochrana a prokázání práv společnosti ADVANCED Real Estate, s.r.o. a jejích právních nároků, zejména z uzavřených smluv, anebo způsobené újmy. Pro účely dle tohoto odstavce jsou zpracovávány osobní údaje po dobu 4 let od ukončení smluvní spolupráce mezi společností ADVANCED Real Estate, s.r.o. a subjektem údajů, nebo od posledního kontaktu mezi společností ADVANCED Real Estate, s.r.o. a subjektem údajů, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Pro účely dle tohoto odstavce jsou uchovávány údaje ze smluv a vzájemné komunikace mezi společností ADVANCED Real Estate, s.r.o. a subjektem údajů.
 4. Účelem zpracování mohou být rovněž marketingové akce společnosti ADVANCED Real Estate, s.r.o., tj. zejména zasílání nabídek služeb. Ke zpracování dle tohoto odstavce je nutný souhlas subjektu údajů, pokud tento již není klientem společnosti ADVANCED Real Estate, s.r.o.. Souhlas subjektu údajů může být kdykoli odvolán, což neplatí, pokud jsou některé osobní údaje zpracovávané i na základě jiného právního titulu. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely účinný od 1. 9. 2019 je možné kdykoliv po tomto datu odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu správce údajů, nebo za využití služeb držitele poštovní licence, na adresu správce údajů uvedenou shora.

V. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu smluvního vztahu mezi společností ADVANCED Real Estate, s.r.o. a subjektem údajů. Po jeho skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

VI. Příjemci osobních údajů

 1. Společnost ADVANCED Real Estate, s.r.o. využívá pro zajištění a splnění některých zákonných a smluvních povinností další osoby (subdodavatele) Tyto osoby jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o: 
  • účetní, daňové a advokátní kanceláře;
  • poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací;
  • odhadce a znalce;
  • zprostředkovatele a poskytovatele pojištění, či úvěrů;
  • makléře.
 2. Společnost ADVANCED Real Estate, s.r.o. má se zpracovateli uzavřené smlouvy, které tyto zpracovatele zavazují k plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů.

Aktuálně se jedná o tyto zpracovatele:

 • společnost Realman s.r.o., IČ: 26227461 (poskytovatel databáze)
 • Mgr. Gabriela Otras Svobodová, advokát, IČ: 66244234, ev. č. ČAK 4901, advokátní kancelář Anděl & Svobodová, se sídlem Praha 2, Šafaříkova 5 (zhotovitel smluvní dokumentace)
 • AHAVE servis Praha, s.r.o., IČ: 04070305 (účetní)

VII. Práva subjektu údajů

 1. Subjekt údajů má zejména: 
  • právo na přístup k osobním údajům, které znamená, že subjekt údajů má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány;
  • právo na opravu, které znamená, že subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má subjekt údajů právo kdykoli doplnit;
  • právo na výmaz osobních údajů, které představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o subjektu údajů zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a subjekt údajů o to požádá;
  • právo na omezení zpracování osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku;
  • právo na přenositelnost údajů dává subjektu údajů možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou;
  • právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů,

V případě, že bude Subjekt údajů jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděným správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací o právech subjektu údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

 

GDPR

Personal data protection policy issued by ADVANCED Real Estate, s.r.o. effective as of September 1, 2019

 (hereinafter referred to as "Policies")

I. Introductory Provisions

1. These Policies contain information (rules) regarding the processing of personal data provided to ADVANCED Real Estate, s.r.o., IČ 24677736, with registered office at Vinohradská 939/39, 120 00 Prague 2 – Vinohrady, registered in the commercial register maintained by the Municipal Court in Prague, section C, insert 165402 by its clients, or by any third parties, who for the purposes of this Policy are collectively referred to only as "data subjects".

 2. The purpose of these Principles is to familiarize data subjects with their rights and with the rules according to which their personal data will be handled. 

3. It is assumed that all data provided to ADVANCED Real Estate, s.r.o. provided by the data subjects themselves, the data are true and up-to-date, and that in the event of a change, they will inform her of this change without undue delay. 

4. When these Principles refer to "real estate", this also means a cooperative share, which is associated with the right to rent an apartment or non-residential space, or a business share in a corporation that owns the real estate.

II. Personal data manager

The controller of personal data is the company ADVANCED Real Estate, s.r.o., IČ 24677736, with registered office at Vinohradská 939/39, 120 00 Prague 2 – Vinohrady, registered in the commercial register maintained by the Municipal Court in Prague, section C, insert 165402.

III. Personal data processed and the method of obtaining them 

The company ADVANCED Real Estate, s.r.o. processes personal data that the data subjects themselves provide. The provision can then take a different form - for example, it is data transferred (provided) in the form of: 

1. by filling in one of the forms on the website; 

2. provision of data during the preparation of contracts and related documents and in connection with the implementation of contracts (i.e. in particular in connection with the mediation of the purchase or sale or rental or sublease of real estate or real estate management); 

3. during personal contact (including data provided during real estate inspections); 

4. by telephone, in writing, by email or by other means of communication (SMS messages, messages in applications such as FB messenger, WhatsApp). 

5. If the consent of the data subject is required for the processing of some personal data for specific purposes, then such data are processed for the given purpose only with the consent of the data subject. 

6. The processed data are in particular: 

name, surname, title, address, date of birth, age, social security number, social security number, VAT number; o information about family relationships and gender;  phone number, e-mail; information about ordered services and information about what services were provided to the rights subject; data on real estate, the sale, lease or management of which ADVANCED Real Estate, s.r.o. mediates; other data related to the categories mentioned above, or necessary to fulfill the obligations of ADVANCED Real Estate, s.r.o..

IV. Legal basis and purpose of processing

1. The purpose of processing is the delivery (provision) of services by ADVANCED Real Estate, s.r.o. data subjects, respectively the conclusion of contracts related thereto and their fulfillment, while it is not necessarily only contracts concluded in written form. This can typically be a service consisting of: on the mediation of the sale or purchase of real estate; on mediation of rental and sublease of real estate; about real estate advertising; on the preparation of contracts (brokerage contracts, reservation contracts, future purchase contracts, purchase contracts, cooperative and business share transfer contracts, escrow contracts, etc.); 

2. The purpose of processing may also be to fulfill the obligations of ADVANCED Real Estate, s.r.o. arising from Act No. 253/2008 Coll., on certain measures against the legalization of proceeds from criminal activity and the financing of terrorism. 

3. The purpose of the processing may also be the protection of the legitimate interests of ADVANCED Real Estate, s.r.o., and it may be a whole range of cases and situations. The legitimate interest is, for example, the protection and proof of the rights of ADVANCED Real Estate, s.r.o. and its legal claims, especially from concluded contracts, or caused damage. For the purposes of this paragraph, personal data is processed for a period of 4 years from the end of the contractual cooperation between the company ADVANCED Real Estate, s.r.o. and the data subject, or since the last contact between ADVANCED Real Estate, s.r.o. and the data subject, if the contract has not been concluded. For the purposes of this paragraph, data from contracts and mutual communication between the company ADVANCED Real Estate, s.r.o. is kept. and data subject. 

4. The purpose of the processing may also be marketing actions of ADVANCED Real Estate, s.r.o., i.e. in particular sending service offers. The consent of the data subject is required for processing according to this paragraph, if the latter is no longer a client of ADVANCED Real Estate, s.r.o.. The consent of the data subject can be revoked at any time, which does not apply if some personal data is also processed on the basis of another legal title. Consent to the processing of personal data for marketing and business purposes effective from 1 September 2019 can be revoked at any time after this date. The appeal must be made explicit, comprehensible and a certain expression of will, by e-mail to the electronic address of the data controller, or using the services of a postal license holder, to the address of the data controller indicated above.

V. Time of personal data processing 

Personal data will be processed for the duration of the contractual relationship between ADVANCED Real Estate, s.r.o. and data subject. After its end, they will be dealt with according to the applicable legislation, in particular according to Act No. 499/2004 Coll. (Act on Archiving and File Service and on the Amendment of Certain Acts) and Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons in connection with the processing of personal data and on the free movement of such data and on the repeal of Directive 95/ 46/EC (GDPR Regulation).

VI. Recipients of personal data

1. The company ADVANCED Real Estate, s.r.o. uses other persons (subcontractors) to ensure and fulfill certain legal and contractual obligations. These persons are in the position of processors. In particular, these are: 

 accounting, tax and law offices; providers of data storage and software applications; appraisers and experts; intermediaries and providers of insurance or loans; brokers. 

2. The company ADVANCED Real Estate, s.r.o. has concluded contracts with processors that oblige these processors to fulfill their obligations in the area of ​​personal data protection.

Currently, these processors are:

 • company Realman s.r.o., ID: 26227461 (database provider) 
 • Mgr. Gabriela Otras Svobodová, lawyer, ID: 66244234, ev. No. ČAK 4901, law firm Anděl & Svobodová, with registered office at Šafaříkova 5, Prague 2 (contractor of the documentation)
 • AHAVE servis Praha, s.r.o., ID: 04070305 (accounting)

VII. Rights of the data subject

 1. The data subject has, in particular: 
  • the right of access to personal data, which means that the data subject has the right to obtain information from the controller on whether it is processing his personal data and, if so, what data it is and how it is processed;
  • the right to correction, which means that the data subject has the right to have the administrator correct inaccurate personal data concerning him without undue delay at his request. The data subject has the right to complete incomplete personal data at any time;
  • the right to erasure of personal data, which represents, in other words, the administrator's obligation to dispose of personal data that it processes about the data subject, if certain conditions are met and the data subject requests it;
  • the right to limit the processing of personal data. The data subject has the right to object at any time to processing that is based on the legitimate interests of the administrator, a third party, or is necessary to fulfill a task carried out in the public interest or in the exercise of public authority;
  • the right to data portability gives the data subject the opportunity to obtain the personal data he has provided to the administrator in a common and machine-readable format. He may subsequently transfer this data to another administrator or, if technically possible, request that the administrators transfer it to each other;
  • the right to withdraw consent to the processing of personal data at any time,

In the event that the Data Subject is in any way dissatisfied with the processing of his personal data by the controller, he may file a complaint directly with the controller or contact the Office for Personal Data Protection. More information on the rights of the data subject is available on the website of the Office for Personal Data Protection. 

 Cookies